تست جوش ورق ژئوممبران

تست جوش ورق ژئوممبران پی وی سی طبقه استاندارد شماره D-7177 موسسه ASTM آمریکا و تست جوش ورق ژئوممبران پلی اتیلن طبق استاندارد شماره D-5820  همین موسسه امجام میشود