مترو خط 6 ایستگاه هفت تیر شرکت آهاب

مترو خط 6 ایستگاه هفت تیر شرکت آهاب مترو خط 6 ایستگاه هفت تیر شرکت آهاب مترو خط 6 ایستگاه هفت تیر شرکت آهاب مترو خط 6 ایستگاه هفت تیر شرکت آهاب

محل پروژه: 
مترو هفت تیر
وضعیت پروژه: 
انجام شده
کارفرما: 
شرکت آهاب
شهر: