تونل ها و سازه های زیر زمینی


شهر: تهران
کارفرما: شهرداری منطقه 1
اولین تونل دو طبقه ایران

شهر: تهران
کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیا موسسه حرا
پروژه ازادراه تهران شمال

شهر: تهران
کارفرما: شرکت دی
عایق کاری تونل تهویه هوا

شهر: تهران
کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا موسسه حرا
تونل بین شهری جاده هراز

شهر: پلور
کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا موسسه علی ابن ابیطالب
تونل شهید حکیم

شهر: تهران
کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا موسسه حرا
ایستگاه مترو خط 6 دولت آباد

شهر: تهران
کارفرما: شرکت آهاب

شهر: تهران
کارفرما: شرکت ایرانشهر تابلیه

شهر: تهران
کارفرما: شهرداری منطقه یک
تونل دو طبقه آرش

شهر: تهران
کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا موسسه حرا

شهر: تهران
کارفرما: شهرداری مترو